Handläggning av anmälningar och ärenden

Alla anmälningar som vi får in är viktiga för oss. De hjälper oss att se vilka problem som konsumenterna upplever med mäklare. Alla anmälningar leder dock inte till att vi inleder ett tillsynsärende.

När vi får in en anmälan

När vi har tagit emot en anmälan registrerar vi den i vårt diarium. Vi går därefter igenom anmälan för att se om den handlar om något som vi kan utreda. I så fall inleder vi ett tillsynsärende. Även om anmälan i ett första skede inte leder till ett tillsynsärende så kan den komma att göra det senare. Så länge en anmälan inte har lagts till grund för ett tillsynsärende får mäklaren ingen information från FMI om den.

Handläggningen av ett ärende

Mäklaren får yttra sig

När vi har inlett ett tillsynsärende får mäklaren ge sin version av vad som har hänt. Vi skickar då ett så kallat föreläggande till mäklaren som får möjlighet att yttra sig. Om en anmälan ligger till grund för tillsynsärendet skickar vi med en kopia på denna. Ofta ber vi också mäklaren att skicka in vissa dokument till oss. Det kan till exempel vara journal, objektsbeskrivning och anbudsförteckning.

I samband med att vi inleder ett tillsynsärende begär vi utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Det gör vi oavsett vad som är anledningen till att vi inlett ärendet. Om mäklaren förekommer i något av dessa register kan hen behöva yttra sig även över detta.

När mäklaren har yttrat sig tar vi ställning till om ärendet är färdigutrett eller inte. Ibland kan vi behöva utreda det ytterligare, till exempel genom att mäklaren svarar på kompletterande frågor. Om det behövs kan vi också be en anmälare att lämna kompletterande uppgifter. Anmälaren är dock inte part i ärendet och får inga meddelanden om hur ärendet går – vare sig under tiden som handläggningen pågår eller när ärendet är avgjort. Anmälaren kan inte heller överklaga FMI:s beslut.

Beslut – påföljd eller inte

När ärendet är färdigutrett fattar FMI ett beslut. Om utredningen visar att mäklaren har gjort fel enligt lagen så kan vi besluta att mäklaren ska få en disciplinär påföljd. Påföljden kan bestå av en erinran, en varning eller – i allvarligare fall – att vi återkallar mäklarens registrering. Beslut om disciplinära påföljder fattas av FMI:s disciplinnämnd. Om vi däremot inte kan slå fast att mäklaren har gjort något fel enligt lagen så skriver vi av ärendet. Det innebär att mäklaren slipper att få en påföljd.

  • All kommunikation sker skriftligt, både från FMI:s sida och från mäklarens sida. Vi håller alltså inga muntliga förhör eller liknande.

  • FMI kan välja att utreda fler saker, eller andra saker, än de som anmälaren har tagit upp.

  • Händelser som ligger långt tillbaka i tiden är svårare att utreda. Anmälningar om sådant som hänt för mer än två år sedan leder därför oftast inte till någon utredning.

  • Om mäklaren inte håller med om anmälarens uppgifter står ord mot ord. Det måste då finnas andra omständigheter eller uppgifter som visar att mäklaren har gjort något som bryter mot lagen eller mot god fastighetsmäklarsed. Annars har FMI inte möjlighet att meddela mäklaren någon disciplinär påföljd.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett tillsynsärende är cirka 200 dagar.

Vanliga frågor om anmälningar

Senast uppdaterad 2020-01-15