Gör en anmälan mot ett företag

Om du anser att ett mäklarföretag har brutit mot lagen kan du anmäla det till FMI. Innan du skickar in din anmälan till FMI så finns det några saker som kan vara bra att känna till.

Tänk på det här

 • Det är mäklaren som är personligt ansvarig för ett förmedlingsuppdrag och exempelvis värdering och marknadsföring av en bostad.
 • Mäklarföretaget ska göra vad det kan för att dess mäklare följer god fastighetsmäklarsed.
 • Alla anmälningar blir inte ärenden.
 • Anmälaren är inte part.
 • Företaget kan få en fullständig kopia av din anmälan.
 • Anmälan blir en allmän handling.
 • FMI prövar inte tvister eller frågor om skadestånd.
 • Du kan vara anonym.

Se till att företaget är registrerat

FMI utövar bara tillsyn över registrerade mäklarföretag. Kontrollera därför att företaget är registrerat innan du gör din anmälan. Det kommer att dröja till 2022 innan alla mäklarföretag har hunnit ansöka och få sin registrering. Vi lanserar inom kort en tjänst där du kan söka bland registrerade företag.

Vad kan jag anmäla ett företag för?

Den enskilde mäklaren har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed. Vid förmedlingen av ett visst objekt är det alltså mäklaren som ansvarar för saker som marknadsföring, prissättning, budgivning och kontraktsskrivning. Om du tycker att något i en viss förmedling har skett i strid mot lagen är det alltså vanligtvis mäklaren du ska anmäla och inte företaget.

Följande saker kan du anmäla ett företag för:

Bristande rutiner, riktlinjer och verktyg

Mäklarföretaget ska ha rutiner och riktlinjer som underlättar för mäklarna. Företaget ska också ge mäklarna verktyg som behövs för att utföra förmedlingsuppdraget, exempelvis genom att tillhandahålla datasystem och avtalsmallar.  

Brott mot penningtvättsregler 

Mäklare och företag med fullständig registrering och de med särskild registrering för hyresförmedling ska också följa penningtvättslagen.

När en mäklare bedriver sin verksamhet som anställd i ett mäklarföretag, kommer vissa av lagens krav gälla företaget istället för den enskilde mäklaren.

Företaget ansvarar då för att göra en bedömning av hur de tjänster som erbjuds kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken för att det görs är (en så kallad allmän riskbedömning).

Företaget ska också ha rutiner och riktlinjer för sina åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering, intern kontroll samt för behandling av personuppgifter. Företaget ska se till att anställda får relevant utbildning och relevant information om regelverk, företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer och information för att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska även skydda de anställda fastighetsmäklarna från hot, hämnd och andra fientliga åtgärder till följd av att de fullgör företagets skyldigheter enligt lagen. Det finns också ett förbud mot att fastighetsmäklarföretaget utsätter anställda fastighetsmäklare för repressalier för att de informerar polisen om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Företagets ansvar för sina mäklare

Om företaget får veta att en mäklare brutit mot lagen ska det ingripa och se till att mäklaren försöker begränsa skadan och göra vad det kan för att förseelsen inte upprepas.

Om en mäklare bryter mot lagen kan företaget också drabbas av en påföljd om det visar sig att företaget kände till bristen men inte har agerat för att komma till rätta med den.

Om det istället är så att företaget har tillhandahållit bristfälliga mallar eller system som bidragit till brister i mäklarens dokumentation är det däremot företaget som i första hand blir ansvarigt för bristen.

Företaget har inte agerat opartiskt 

På samma sätt som mäklare ska vara opartiska ska även mäklarföretagen vara det. Det ställs därför upp tre förbud för företag i lagen.

 1. Förbud mot att uppträda som ombud
 2. Förbud mot köp i anslutning till ett förmedlingsuppdrag
 3. Förbud mot att ägna sig åt förtroenderubbande verksamhet

Anmälan

I din anmälan ska du fokusera på vad företaget har gjort för fel.

Tänk på att klagomål som rör en enskild mäklare ska göras mot honom eller henne och inte företaget.

Alla anmälningar blir inte ärenden

Din anmälan leder inte per automatik till ett tillsynsärende. Alla anmälningar är dock en mycket viktig del av vår omvärldsbevakning. Vi lämnar inte motiveringar till varför ett ärende inte har inletts. Det är inte ett beslut som FMI har fattat utan en inriktning i vårt arbete som gäller tillsvidare. För de anmälningar som inte omedelbart leder till något tillsynsärende kan det handla om flera olika orsaker. Det kan till exempel bero på att det saknas bevisning eller att företaget inte har gjort något fel. Anmälningar om händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden utreder FMI bara i mycket särskilda fall.

Du blir inte part

Som anmälare blir du inte part i ärendet. Det innebär att du inte kommer att få någon information om vad som händer med din anmälan, eller någon kopia av beslutet om din anmälan leder till ett ärende. FMI driver inga ärenden för en privatpersons räkning.

Mäklarföretaget kan få en kopia

Om ett ärende inleds får det företag som du har anmält en fullständig kopia av din anmälan, inklusive uppgifter om vem som har skickat anmälan. 

Anmälan blir allmän handling

Din anmälan blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få ta del av. Utgångspunkten är att uppgifterna i din anmälan är offentliga, men vissa uppgifter i handlingen kan omfattas av sekretess. Vanligtvis skyddas till exempel uppgifter om vem som är anmälare av sekretess, om det är någon annan än det anmälda företaget som begär ut handlingen.

FMI prövar inte tvister

Fastighetsmäklarinspektionen prövar inte skadeståndsfrågor och andra tvister. Ett mäklarföretag får inte heller ingå ett uppdragsavtal. Mäklarföretaget har därför som regel inga skyldigheter mot uppdragsgivaren på grund av uppdragsavtalet. En uppdragsgivare har därför normalt sett ingen rätt att vända sig till mäklarföretaget med krav av olika slag utan får vända sig till mäklaren.

Du kan vara anonym

Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt. Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym.

Anmäl via vår blankett

Använd blanketten nedan för att fylla i den information som behövs för att göra en anmälan.

Komplettering av en anmälan

Om du vill göra en komplettering av en anmälan du gjort tidigare till FMI mejlar du kompletteringen till registrator@fmi.se. Skriv i kompletteringen vilket företag det handlar om samt när du skickade in din ursprungliga anmälan.

Hantering av dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om hur vi gör det och vilka rättigheter du har i vår dataskyddspolicy.

Senast uppdaterad 2021-07-05